การขอรับค่าลงทะเบียน

ทีมงานจะคืนค่าลงทะเบียนให้ในอัตราที่มากกว่าที่กำหนดไว้ (มากกว่า 70%) และจะดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านดำเนินการขอรับค่าสมัครคืนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ นะคะ